Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., IČO: 45 497 885, so sídlom Cesta ku Smrečine 396/5, 974 01 Banská Bystrica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 17990/S.

1. Definícia pojmov

1.1. Zasielateľom sa rozumie obchodná spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., IČO: 45 497 885, so sídlom Cesta ku Smrečine 396/5, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 17990/S (ďalej aj „Zasielateľ“).
1.2. Príkazcom sa rozumie právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá uzatvorila so Zasielateľom zasielateľskú zmluvu (ďalej aj „Príkazca“).
1.3. Príjemcom sa rozumie osoba, ktorej má byť zásielka doručená, resp. ktorá je Príkazcom ako príjemca označená (ďalej aj „Príjemca“).
1.4. Odosielateľom sa rozumie osoba, od ktorej má byť zásielka doručovaná, a ktorá je Príkazcom ako odosielateľ označená (ďalej aj „Odosielateľ“).
1.5. Štandardným cenníkom zasielateľských služieb sa rozumie cenník zasielateľských služieb Zasielateľa, zverejnený na webovom sídle Zasielateľa na www.sds.sk (ďalej aj „Štandardný cenník“).
1.6. Individuálnym cenníkom zasielateľských služieb sa rozumie cenník zasielateľských služieb Zasielateľa, ktorý bol individuálne dohodnutý medzi Zasielateľom a Príkazcom (ďalej aj „Individuálny cenník“).
1.7. Manipulačnou jednotkou sa rozumie jedna samostatne zabalená a ucelená časť zásielky, určená na prepravu, a to najmä jednocestná paleta, europaleta, polpaleta, balík, prepravka a podobne (ďalej aj „Manipulačná jednotka“).
1.8. Zásielkou sa rozumie jedna Manipulačná jednotka, alebo súbor viacerých Manipulačných jednotiek určených k obstaraniu prepravy zo strany Zasielateľa ako jeden celok od jedného Odosielateľa k jednému Príjemcovi (ďalej aj ako „Zásielka“).
1.9. Skutočnou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť Zásielky (vrátane prepravného obalu), alebo hmotnosť Manipulačnej jednotky (vrátane prepravného obalu), deklarovaná Príkazcom ako reálna hmotnosť Zásielky. V prípade, ak si Zasielateľ uplatnil právo na preváženie Zásielky alebo Manipulačnej jednotky, skutočnou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť Zásielky alebo Manipulačnej jednotky zistená na váhe Zasielateľa (ďalej aj ako „Skutočná hmotnosť“).
1.10. Volumetrickou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť (vyjadrená v kg) Zásielky alebo Manipulačnej jednotky, vypočítaná z objemu Zásielky alebo Manipulačnej jednotky (vyjadreného v m3), kde 1 m3 = 250 kg (ďalej aj ako „Volumetrická hmotnosť“).
1.11. Službou dobierka sa rozumie doplnková služba Zasielateľa, ktorou sa Zasielateľ zaväzuje zabezpečiť výber finančnej hotovosti od Príjemcu pri doručení Zásielky, a to vo výške stanovenej Príkazcom a takto vybratú finančnú hotovosť poukázať na účet Príkazcu uvedený v Zasielateľskej zmluve. Maximálna hodnota výšky finančnej hotovosti pri doručení jednej Zásielky podľa predchádzajúcej vety je stanovená vo výške 5.000,- EUR (ďalej aj ako „Služba dobierka“).
1.12. Doručovaním na Slovensku sa rozumie obstarávanie prepravy Zásielky, ktorá má byť prevzatá od Odosielateľa na území Slovenskej republiky a má byť doručovaná Príjemcovi na území Slovenskej republiky (ďalej aj „Doručovanie na Slovensku“).
1.13. Doručovaním do resp. z Česka sa rozumie obstarávanie prepravy Zásielky, ktorá
a) má byť prevzatá od Odosielateľa na území Slovenskej republiky a má byť doručovaná Príjemcovi na území Českej republiky, alebo
b) má byť prevzatá od Odosielateľa na území Českej republiky a má byť doručovaná Príjemcovi na území Slovenskej republiky
(ďalej aj ako „Doručovanie do resp. z Česka“).

2. Úvodné ustanovenia

2.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky Zasielateľa (ďalej aj „VOP“), tvoria súčasť každej zasielateľskej zmluvy uzatvorenej medzi Zasielateľom a Príkazcom, a to bez ohľadu na formu a spôsob jej uzavretia. Zasielateľská zmluva medzi Zasielateľom a Príkazcom (ďalej aj „Zasielateľská zmluva“) vzniká najmä akceptáciou objednávky Príkazcu (uskutočnenej napr. prostredníctvom mailu alebo prostredníctvom internetového zákazníckeho rozhrania, sprístupneného na webovom sídle Zasielateľa na www.sds.sk) zo strany Zasielateľa, alebo podpisom písomnej zasielateľskej zmluvy. V prípade, ak je predmetom písomnej Zasielateľskej zmluvy záväzok obstarávať prepravu opakovane na základe jednotlivých objednávok Príkazcu na obstaranie prepravy konkrétnych prepráv, je takáto písomná Zasielateľská zmluva považovaná za zmluvu rámcovú, pričom obstaranie každej jednotlivej prepravy je považované za samostatnú Zasielateľskú zmluvu. V prípade, ak Zasielateľská zmluva nemá písomnú formu, okamihom akceptovania objednávky Príkazcu zo strany Zasielateľa, alebo odovzdania zásielky na prepravu zo strany Príkazcu, vzniká medzi Zasielateľom a Príkazcom Zasielateľská zmluva. Ak písomná Zasielateľská zmluva neustanovuje inak, tieto VOP ako aj Štandardný cenník sa stáva súčasťou Zasielateľskej zmluvy a Príkazca vyjadruje súhlas s týmito VOP ako aj so Štandardným cenníkom v znení účinnom ku dňu vzniku Zasielateľskej zmluvy, a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. V prípade, ak písomná Zasielateľská zmluva rieši konkrétnu otázku odchylne od týchto VOP, alebo ak na základe výslovnej dohody Zasielateľa a Príkazcu sú riešené konkrétne otázky odchylne od VOP, má prednosť znenie písomnej Zasielateľskej zmluvy, alebo výslovnej dohody Zasielateľa a Príkazcu, pred znením týchto VOP. Právne otázky výslovne neupravené Zasielateľskou zmluvou sa spravujú ust. § 601 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, upravujúcimi zasielateľskú zmluvu ako zmluvný typ, treťou časťou zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a podporne aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odchylné dojednania v Zasielateľskej zmluve majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatnými dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.2. Zasielateľ sa zaväzuje Príkazcovi, že mu na základe Zasielateľskej zmluvy obstará vo vlastnom mene a na účet Príkazcu prepravu Zásielok z miesta prevzatia Zásielok (t.j. z miesta nakládky) do miesta určenia Zásielok (t.j. do miesta vykládky), a Príkazca sa zaväzuje Zasielateľovi, že mu na základe Zasielateľskej zmluvy uhradí za poskytnuté služby dohodnutú odplatu, ako aj všetky náklady spojené s obstaraním prepravy Zásielky. Zasielateľ pri plnení svojho záväzku dojedná spôsob a podmienky prepravy Zásielky zodpovedajúce záujmom Príkazcu, ktoré vyplývajú zo Zasielateľskej zmluvy alebo z príkazov Príkazcu, a to s jednotlivými dopravcami, s ktorými Zasielateľ uzatvára zmluvy o preprave veci. Ak to neodporuje Zasielateľskej zmluve alebo ak to výslovne nezakáže Príkazca najneskôr do začiatku uskutočňovania prepravy, môže Zasielateľ prepravu, ktorú má obstarať, uskutočniť aj sám.
2.3. Na zabezpečenie nárokov Zasielateľa voči Príkazcovi, je Zasielateľ oprávnený uplatniť zádržné právo k Zásielkam v súlade s ust. § 608 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

3. Charakteristika zásielok, výluky z preprav

3.1. Zásielka, ktorej prepravu má v prospech Príkazcu obstarať Zasielateľ, musí spĺňať nasledovné kritériá:
a) maximálne rozmery jednej Manipulačnej jednotky nesmú presahovať 3,5 m (dĺžka) x 1,9 m (šírka) x 1,7 m (výška),
b) v prípade, ak je Manipulačnou jednotkou paleta, maximálne rozmery takejto Manipulačnej jednotky nesmú presahovať 1,2 m (dĺžka) x 0,8 m (šírka) x 1,8 m (výška),
c) maximálna Skutočná hmotnosť Zásielky nesmie presahovať 2.500 kg,
d) maximálna Skutočná hmotnosť jednej manipulačnej jednotky nesmie presiahnuť 1.000 kg.
3.2. Zásielky, ktoré prekračujú ktorúkoľvek z hmotnostných alebo rozmerových kritérií Zásielky uvedených v bode 3.1 týchto VOP, sú charakterizované ako nadrozmerné Zásielky. Obstaranie prepravy takýchto nadrozmerných Zásielok je možné výlučne na základe osobitnej dohody medzi Zasielateľom a Príkazcom. V prípade dohody podľa predchádzajúcej vety je Zasielateľ oprávnený účtovať príkazcovi príplatok za nadrozmernú Zásielku.
3.3. Zasielateľ je oprávnený kedykoľvek uskutočniť kontrolu hmotnosti (právo na preváženie) Zásielky alebo Manipulačnej jednotky, deklarovanú Príkazcom.
3.4. V prípade, ak je Skutočná hmotnosť Zásielky nižšia, ako Volumetrická hmotnosť Zásielky, je Zasielateľ na účely výpočtu odplaty za poskytnuté zasielateľské služby oprávnený použiť Volumetrickú hmotnosť Zásielky.
3.5. Z prepravy sú vylúčené:
a) Zásielky nespĺňajúce hmotnostné a rozmerové kritériá podľa bodu 3.1 týchto VOP. Uvedené neplatí, ak ide o postup podľa bodu 3.2 týchto VOP,
b) Zásielky s hodnotou vyššou ako 2.000,- EUR. Uvedená výluka neplatí v prípade, ak je Zásielka poistená na celú jej skutočnú hodnotu,
c) Zásielky obsahujúce umelecké a starožitné alebo iné obdobné predmety, bankovky, mince, zberateľské mince, cenné papiere vrátane zmeniek a šekov, ceniny (napr. stravné poukážky), kreditné a platobné karty, drahé kovy a výrobky z nich, drahé kamene a šperky, ako aj iný tovar s mimoriadnou hodnotou,
d) Zásielky obsahujúce zbrane a strelivo, výbušniny a ich súčasti alebo komponenty, horľaviny, narkotiká, omamné a psychotropné látky, prekurzory, drogy,
e) Zásielky obsahujúce tovar podliehajúci regulovanému teplotnému režimu a ľahko podliehajúce skaze,
f) Zásielky obsahujúce živé zvieratá a rastliny, pozostatky zvierat a ľudí,
g) Zásielky obsahujúce tovar, ktorý je s ohľadom na svoj charakter v odvetví zasielateľských služieb považovaný za nevhodný na prepravu, a ktorý je obvykle vylučovaný z prepravy,
h) Zásielky obsahujúce tovar, ktorý je ľahko poškoditeľný aj pri bežnej a obvyklej preprave a manipulácii, napr. sklo a výrobky zo skla,
i) Zásielky obsahujúce prevádzkové kvapaliny, farby, motorovú naftu a benzín,
j) Zásielky, ktoré nie sú zabalené spôsobom stanoveným týmito VOP,
k) Zásielky obsahujúce tovar, ktorého povaha, vlastníctvo, držba, dovoz, vývoz, prevoz alebo šírenie je zakázané alebo obmedzené všeobecne záväznými právnymi a ostatnými predpismi Slovenskej republiky (vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná), ako aj akýmikoľvek záväznými aktami ukladajúcimi sankcie, zákazy a obmedzenia jednotlivým fyzickým alebo právnickým osobám alebo štátom (vrátane sankcií, zákazov a obmedzení uložených Európskou úniou, jej jednotlivými členmi, Organizáciou spojených národov, alebo akoukoľvek inou medzinárodnou organizáciou, ktorá je oprávnená vydať akékoľvek obmedzenie, zákaz alebo sankciu týkajúcu sa vyššie uvedených skutočností),
l) Zásielky obsahujúce tovar, ktorého povaha, vlastníctvo, držba, dovoz, vývoz, prevoz alebo šírenie je zakázané všeobecne záväznými právnymi a ostatnými predpismi štátu, cez ktorý má byť Zásielka doručovaná, alebo do ktorého má byť Zásielka doručená, a to vrátane medzinárodných zmlúv a iných záväzkov, ktorými je daný štát viazaný,
m) Zásielky obsahujúce zdravotnícky alebo biologický materiál (odpad),
n) Zásielky, ktoré obsahujú tovar, ktorý podlieha osobitnému režimu podľa Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí ADR,
o) Zásielky, ktoré obsahujú tovar, ktorý má byť prepravovaný v režime – karnet ATA alebo v niektorom zo zvláštnych colných režimov.
3.6. Za obsah zásielky a jeho súlad s týmito VOP zodpovedá v celom rozsahu Príkazca. V prípade, ak Príkazca bez vedomia a písomného súhlasu Zasielateľa odovzdá Zásielku, ktorej obstaranie prepravy má byť predmetom Zasielateľskej zmluvy, a dodatočne vyjde najavo, že išlo o Zásielku vylúčenú z prepravy podľa bodu 3.5 týchto VOP, má sa za to, že vo vzťahu k takejto konkrétnej Zásielke nedošlo k uzatvoreniu Zasielateľskej zmluvy, a z uvedeného dôvodu:
a) Zasielateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo iný nárok, ktoré by mohli Príkazcovi alebo tretej osobe vzniknúť na základe, alebo v súvislosti s obstaraním prepravy takejto Zásielky,
b) Príkazca je povinný uhradiť Zasielateľovi alebo tretej osobe akúkoľvek škodu alebo iný nárok, ktorý vznikol na základe alebo v súvislosti s obstaraním prepravy takejto Zásielky.

4. Prevzatie Zásielok

4.1. Obstaranie prepravy Zásielky sa uskutočňuje na základe Zasielateľskej zmluvy. Príkazca je povinný uviesť Zasielateľovi presnú adresu miesta prevzatia Zásielky (t.j. miesta nakládky) a miesta určenia Zásielky (t.j. miesta vykládky), telefonický kontakt Odosielateľa a Príjemcu, hmotnosť, rozmery, typ a počet Manipulačných jednotiek, dátum požadovanej nakládky Zásielky.
4.2. Príkazca je povinný údaje podľa bodu 4.1 týchto VOP uviesť Zasielateľovi prostredníctvom objednávky, ktorú je Príkazca povinný doručiť Zasielateľovi najneskôr 1 pracovný deň pred požadovaným dátumom nakládky Zásielky (prevzatia Zásielky od Odosielateľa). V prípade individuálnej dohody medzi Zasielateľom a Príkazcom je možné uskutočniť nakládku (t.j. prevzatie) Zásielky aj v deň doručenia objednávky Príkazcu Zasielateľovi, ak takáto objednávka bude doručená Zasielateľovi najneskôr do 12.00 hod. uvedeného dňa.
4.3. Príkazca je povinný zabezpečiť, aby Zásielka bola zreteľne a viditeľne označená identifikačnými údajmi o Odosielateľovi a Príjemcovi (v prípade fyzickej osoby menom a priezviskom, v prípade právnickej osoby obchodným menom, ďalej presnou adresou doručenia Zásielky, telefónneho spojenia a prípadne aj iné dôležité informácie, ktoré uľahčujú doručovanie Zásielky). V prípade, že objednávka Príkazcu bola realizovaná prostredníctvom internetového zákazníckeho rozhrania, sprístupneného na webovom sídle Zasielateľa na www.sds.sk, identifikačné údaje podľa predchádzajúcej vety musia byť nahradené tlačeným identifikačným štítkom generovaným prostredníctvom internetového zákazníckeho rozhrania, ktorým musí Príkazca Zásielku riadne označiť. Zároveň je Príkazca povinný odstrániť z obalu Zásielky všetky pôvodné, staršie, neaktuálne alebo zavádzajúce oznámenia, označenia, adresy, prípadne použité etikety, ktoré nemajú súvislosť s prepravou, ktorá má byť Zasielateľom obstaraná, a zaistiť, aby každá Zásielka bola označená iba jednou platnou doručovacou etiketou.
4.4. Príkazca je povinný zabezpečiť, aby Zásielka bola riadne zabalená tak, aby bola čo najvhodnejšie chránená proti jej poškodeniu, t.j. obalový materiál Zásielky musí byť zodpovedajúci povahe prepravy, charakteru tovaru v Zásielke, jeho tvaru, hmotnosti a vlastnostiam. Tovar v Zásielke musí byť vo vnútri balenia zabezpečený proti pohybu, pretečeniu, vysypaniu a podobne, t.j. tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo poškodeniu zásielok tretích osôb prepravovaných spoločne so Zásielkou, a to počas bežnej prepravy a manipulácie. Obal Zásielky, jeho charakter ako aj obsah Zásielky nesmie poškodiť iné zásielky, prepravnú a manipulačnú techniku zasielateľa a nesmie ohroziť životy, zdravie a majetok obslužného personálu.
4.5. V prípade krehkého obsahu Zásielky, alebo v prípade špeciálnych požiadaviek na spôsob manipulácie so Zásielkou, je Príkazca povinný na uvedené skutočnosti Zasielateľa riadne vopred upozorniť, a taktiež je povinný označiť Zásielku zodpovedajúcimi manipulačnými značkami.
4.6. Pri nakládke Zásielky u Odosielateľa je Príkazca povinný zabezpečiť, aby Odosielateľ poskytol osobe preberajúcej Zásielku (vodičovi, prostredníctvom ktorého je preprava obstarávaná) nevyhnutne potrebnú súčinnosť na naloženie Zásielky, a to najmä v prípade Zásielok, ktorých objem, charakter alebo vlastnosti neumožňujú preberajúcej osobe buď vôbec, alebo bezpečne naložiť Zásielku, alebo ktorých hmotnosť prevyšuje najvyššiu prípustnú hmotnosť bremena, ktorú ustanovujú osobitné predpisy, ako hmotnosť bremena, ktoré fyzická osoba v pracovnom pomere nemôže pri výkone práce dvíhať. V prípade neposkytnutia súčinnosti podľa predchádzajúcej vety nie je preberajúca osoba povinná realizovať nakládku Zásielky a Príkazca je povinný uhradiť Zasielateľovi všetky náklady, ktoré Zasielateľovi vznikli v dôsledku neposkytnutia takejto súčinnosti.
4.7. Príkazca je oprávnený na základe Zasielateľskej zmluvy požadovať realizáciu doplnkových služieb, ktorými sú najmä Služba dobierka, vrátenie EUR palety, vrátenie dodacieho listu. Uvedená požiadavka musí byť Príkazcom špecifikovaná v konkrétnej objednávke na obstaranie prepravy Zásielky.
4.8. Ak nie je dohodnuté inak, Službu dobierka je možné využiť len v prípade, ak je medzi Zasielateľom a Príkazcom uzatvorená písomná Zasielateľská zmluva. Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa Služby dobierka ustanovuje Zasielateľská zmluva. Službu dobierka je možné využiť výlučne v prípade Doručovania na Slovensku, alebo v prípade Doručovania do resp. z Česka.

5. Doručovanie Zásielok

5.1. Zásielky sú štandardne doručované po prvé uzamykateľné dvere Príjemcu. Pri vykládke Zásielky u Príjemcu je Príkazca povinný zabezpečiť, aby Príjemca poskytol osobe doručujúcej Zásielku (vodičovi, prostredníctvom ktorého je preprava obstarávaná) nevyhnutne potrebnú súčinnosť na vyloženie Zásielky, a to najmä v prípade Zásielok, ktorých objem, charakter alebo vlastnosti neumožňujú doručujúcej osobe buď vôbec, alebo bezpečne vyložiť Zásielku, alebo ktorých hmotnosť prevyšuje najvyššiu prípustnú hmotnosť bremena, ktorú ustanovujú osobitné predpisy, ako hmotnosť bremena, ktoré fyzická osoba v pracovnom pomere nemôže pri výkone práce dvíhať. V prípade neposkytnutia súčinnosti podľa predchádzajúcej vety nie je doručujúca osoba povinná realizovať vykládku Zásielky a Príkazca je povinný uhradiť Zasielateľovi všetky náklady, ktoré Zasielateľovi vznikli v dôsledku neposkytnutia takejto súčinnosti.
5.2. V prípade Zásielky so Službou dobierka, je Príjemca povinný pred prevzatím Zásielky uhradiť doručujúcej osobe (vodičovi) dobierku, t.j. finančnú hotovosť v hodnote uvedenej na doručovacích dokladoch Zasielateľa.
5.3. Prevzatie Zásielky je Príjemca povinný potvrdiť do doručovacieho dokladu Zasielateľa, kde uvedie paličkovým písmom svoje meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a svoj vlastnoručný podpis. V prípade, ak je príjemcom právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, Príjemca uvedie do doručovacieho dokladu paličkovým písmom meno a priezvisko preberajúcej osoby, pripojí pečiatku Príjemcu, a preberajúca osoba prevzatie Zásielky vlastnoručne podpíše.
5.4. V dohodnutej odplate za obstaranie prepravy Zásielky sú zahrnuté 2 pokusy o doručenie Zásielky. Ak Zásielku Príjemca v prvý deň doručovania neprevezme, Zásielka bude doručovaná na druhý najbližší pracovný deň, ak sa Zasielateľ a Príkazca nedohodnú inak. V prípade, ak nedôjde k doručeniu Zásielky ani na druhý doručovací pokus, Zásielka bude vrátená Odosielateľovi, ak sa Zasielateľ a Príkazca nedohodli inak.
5.5. V prípade, ak Príjemca odmietne prevziať Zásielku, druhý doručovací pokus postupom podľa bodu 5.4 týchto VOP už nie je vykonaný, a Zásielka bude vrátená Odosielateľovi.
5.6. V prípade Zásielky vrátenej Odosielateľovi podľa bodu 5.4 alebo 5.5 týchto VOP bude Príkazcovi účtovaná odplata za obstaranie prepravy k Príjemcovi (bod 5.4 alebo 5.5 týchto VOP), ako aj odplata za obstaranie vrátenia Zásielky Odosielateľovi.

6. Dodacia lehota

6.1. V prípade, ak počas obstarania prepravy Zásielky alebo počas prepravy samotnej nenastanú zvláštne alebo neočakávané situácie, ktoré Zasielateľ nemohol ovplyvniť, alebo ak Príkazca alebo Príjemca nepožiadajú o doručenie v neskoršom termíne, sú Zásielky doručované (t.j. je vykonaný prvý doručovací pokus) v obvyklej doručovacej lehote, ktorou je:
a) v prípade, ak ide o Doručovanie na Slovensku, prvý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bola Zásielka prevzatá od Odosielateľa, a to do 17.00 hod uvedeného dňa;
b) v prípade, ak ide o Doručovanie do resp. z Česka, druhý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bola Zásielka prevzatá od Odosielateľa;
c) v prípade, ak ide o Doručovanie na Slovensku a predmetom Zasielateľskej zmluvy je obstaranie prepravy nadrozmernej Zásielky (bod 3.1 a 3.2 VOP), sa obvyklou doručovacou lehotou namiesto lehoty uvedenej v tomto bode VOP pod písmenom a) rozumie druhý alebo tretí pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bola Zásielka prevzatá od Odosielateľa;
d) v prípade, ak ide o Doručovanie do resp. z Česka a predmetom Zasielateľskej zmluvy je obstaranie prepravy nadrozmernej Zásielky (bod 3.1 a 3.2 VOP), sa obvyklou doručovacou lehotou namiesto lehoty uvedenej v tomto bode VOP pod písmenom b) rozumie tretí pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bola Zásielka prevzatá od Odosielateľa, a to do 17.00 hod. uvedeného dňa;
e) v prípadoch neuvedených v tomto bode VOP pod písmenom a), b), c) a písmenom d) alebo v prípade, ak je predmetom Zasielateľskej zmluvy obstaranie tzv. celovozovej prepravy (t.j. celý jeden dopravný prostriedok je vyhradený pre prepravu jednej Zásielky Príkazcu) je Zásielka doručená v lehote, ktorá je oznámená Zasielateľom Príkazcovi.

7. Odplata za poskytnuté zasielateľské služby

7.1. Zasielateľ má nárok voči Príkazcovi na zaplatenie odplaty za poskytnuté zasielateľské služby, ktorý vzniká odovzdaním Zásielky zo strany Odosielateľa doručujúcej osobe (vodičovi).
7.2. Výška odplaty za poskytnuté zasielateľské služby sa určuje podľa Individuálneho cenníka, ak takýto bol medzi Zasielateľom a Príkazcom dohodnutý. V ostatných prípadoch sa výška odplaty určuje podľa Štandardného Cenníka.
7.3. Výška odplaty sa stanovuje na základe Skutočnej hmotnosti Zásielky (viď bod 1.9 VOP, t.j. na základe hmotnosti deklarovanej Príkazcom, alebo na základe hmotnosti zistenej Zasielateľom postupom podľa bodu 3.3 VOP), alebo v prípade postupu podľa bodu 3.4 týchto VOP na základe Volumetrickej hmotnosti Zásielky. Celková výška odplaty za poskytnuté zasielateľské služby taktiež závisí od množstva požadovaných doplnkových služieb (bod 4.7 VOP).
7.4. Ak nie je dohodnuté inak, odplata za zasielateľskú službu je splatná do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola konkrétna zasielateľská služba realizovaná.
7.5. V prípade, ak bude Príkazca v omeškaní s úhradou akéhokoľvek finančného záväzku vzniknutého na základe Zasielateľskej zmluvy, zaväzuje sa Príkazca uhradiť Zasielateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, a to odo dňa nasledujúceho splatnosti záväzku až do zaplatenia.
7.6. Zasielateľ a Príkazca sa týmto dohodli, že v prípade, ak Príkazca bude v omeškaní s úhradou akéhokoľvek splatného finančného záväzku vzniknutého na základe Zasielateľskej zmluvy, je Zasielateľ oprávnený uskutočniť jednostranný zápočet vzájomných pohľadávok, t.j. pohľadávky Zasielateľa na úhradu akéhokoľvek splatného finančného nároku vzniknutého na základe Zasielateľskej zmluvy, oproti pohľadávke Príkazcu na úhradu (poukázanie) finančnej sumy vybratej od Príjemcu pri Doručení Zásielky v rámci Služby dobierka (bod 4.8 VOP). Zápočet podľa predchádzajúcej vety uskutoční Zasielateľ písomným oznámením doručeným Príkazcovi.

8. Zodpovednosť za škodu

8.1. Zasielateľ zodpovedá výlučne za škodu na zásielke vzniknutú pri obstarávaní prepravy, ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
8.2. Zasielateľ nezodpovedá za škodu:
a) spôsobenú Príkazcom alebo Odosielateľom alebo Príjemcom
b) spôsobenú vlastníkom obsahu Zásielky
c) spôsobenú vadou Zásielky, jej prirodzenou povahou alebo jej prirodzeným úbytkom
d) spôsobenú z dôvodu nedostatočného obalu alebo nesprávneho zabalenia Zásielky alebo Manipulačnej jednotky, alebo z dôvodu nedostatočného alebo nesprávneho zabalenia obsahu Zásielky alebo Manipulačnej jednotky (bod 4.4 VOP). Uvedené platí aj v prípade, ak sa nedostatočnosť obalu alebo nesprávneho zabalenia Zásielky alebo Manipulačnej jednotky, alebo nesprávne alebo nedostatočné zabalenie obsahu Zásielky alebo Manipulačnej jednotky, prejaví počas obstarávania prepravy, alebo počas prepravy samotnej.
e) spôsobenú z dôvodu nesprávnych alebo chýbajúcich manipulačných značiek alebo označení podľa bodu 4.3 alebo 4.5 VOP, alebo z dôvodu porušenia povinností Príkazcu stanovených v bode 4.3 VOP alebo 4.5 VOP
f) spôsobenú v čase, kedy Zásielka nebola vo fyzickej moci Zasielateľa
g) spôsobenú v prípade, ak škoda vznikla na Zásielke, ktorá je podľa týchto VOP (bod 3.5 VOP) vylúčená z prepravy
h) za škodu na Zásielke v prípade, ak Zásielka bola Príjemcom prevzatá bez výhrad
i) v prípade, ak Príkazca neposkytol Zasielateľovi správne alebo úplné údaje o obsahu Zásielky a jeho povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na riadne obstaranie prepravy zo strany Zasielateľa (§ 604 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník)
j) spôsobenú prekročením obvyklej doručovacej doby (bod 6.1 VOP)
8.3. Príkazca zodpovedá za škodu:
a) v prípade, ak Príkazca neposkytol Zasielateľovi správne alebo úplné údaje o obsahu Zásielky a jeho povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na riadne obstaranie prepravy zo strany Zasielateľa (§ 604 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník)
b) v prípade, ak na prepravu odovzdal Zásielku postupom podľa bodu 3.6 týchto VOP (zásielky vylúčené z prepravy)
c) v prípade, ak škoda vznikla z dôvodu podľa bodu 8.2 písm. b), alebo c), alebo d), alebo e) týchto VOP
8.4. Príkazca je povinný zabezpečiť, aby Zásielka bola Príjemcom pri jej doručení a prevzatí riadne skontrolovaná. V prípade, že Zásielka alebo jej obal v momente doručenia nejaví žiadne zjavné známky mechanického alebo iného poškodenia, nie je Príjemca oprávnený pred podpisom doručovacieho dokladu podľa bodu 5.3 týchto VOP, Zásielku otvárať alebo rozbaľovať. Doručujúca osoba (vodič) nie je povinná zúčastniť sa kontroly obsahu Zásielky Príjemcom. V prípade, ak Zásielka alebo jej obal v momente doručenia javia zjavné známky mechanického alebo iného poškodenia, alebo v prípade čiastočnej straty Zásielky, je Príkazca povinný zabezpečiť, aby Príjemca vzniesol písomné výhrady k doručenej Zásielke, a to bezodkladne a bezprostredne po doručení takejto Zásielky. Uvedené výhrady je Príjemca povinný uviesť do doručovacích dokladov Zasielateľa, alebo do samostatného tlačiva Zasielateľa „Zápis o škode“, v ktorých musí byť uvedené číslo Zásielky, ktorej sa výhrady týkajú, bližšia špecifikácia výhrad, dátum a čas doručenia, ako aj podpis Príjemcu a doručujúcej osoby (vodiča).
8.5. Nárok Príkazcu (alebo inej oprávnenej osoby) (ďalej spolu aj ako „Oprávnená osoba“) na náhradu škody je podmienený uplatnením tohto práva u Zasielateľa spôsobom stanoveným týmito VOP.
8.6. Oprávnená osoba je povinná uplatniť písomnú reklamáciu u Zasielateľa bezodkladne po zistení vzniku škody na Zásielke alebo jej úplnej alebo čiastočnej straty, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa, kedy bola Zásielka odovzdaná Odosielateľom doručujúcej osobe (vodičovi), za účelom obstarania prepravy takejto Zásielky.
8.7. Písomná reklamácia musí obsahovať rozhodujúce skutočnosti odôvodňujúce nárok Oprávnenej osoby na náhradu škody, špecifikáciu konkrétnej Zásielky, ktorej sa reklamácia týka, uvedenie okolností vzniku škody, rozsahu škody a výšky škody. K písomnej reklamácii je Oprávnená osoba povinná priložiť podklady, preukazujúce ňou tvrdené skutočnosti, a to najmä fotodokumentáciu vzniknutej škody (okrem prípadu úplnej straty Zásielky), a doklady preukazujúce výšku vzniknutej škody. V prípade reklamácie, týkajúcej sa zjavnej škody na Zásielke je Oprávnená osoba povinná k písomnej reklamácii priložiť aj „Zápis o škode“ alebo fotokópiu doručovacích dokladov Zasielateľa podľa bodu 8.4, obsahujúce písomné výhrady k doručenej Zásielke.
8.8. Nárok na náhradu škody vzniká len v prípade, ak je písomná reklamácia uplatnená Oprávnenou osobou písomne v lehotách podľa bodu 8.6 týchto VOP a obsahuje všetky náležitosti podľa bodu 8.7 týchto VOP a zaniká neuplatnením tohto práva u Zasielateľa v lehotách ustanovených v bode 8.6 týchto VOP. Nárok na náhradu škody zaniká aj v prípade, ak je síce písomná reklamácia uplatnená v lehotách podľa bodu 8.6 týchto VOP, ale neobsahuje všetky náležitosti vyžadované bodom 8.7 týchto VOP.
8.9. Nárok Príkazcu na náhradu škody voči Zasielateľovi nie je Príkazca oprávnený započítať proti akémukoľvek nároku Zasielateľa vzniknutému na základe a v súvislosti so Zasielateľskou zmluvou.
8.10. Príkazca je povinný zabezpečiť, aby Zasielateľ mal možnosť sa presvedčiť o skutočnom rozsahu vzniknutej škody obhliadkou na mieste samom. Za tým účelom je Príkazca povinný zabezpečiť, aby sa s obsahom Zásielky žiadnym spôsobom nemanipulovalo a taktiež je povinný zabezpečiť, aby bol zachovaný obal, v ktorom bola Zásielka doručená. Príkazca je taktiež povinný umožniť obhliadku Zásielky likvidátorom poisťovne v rámci prípadnej likvidácie škodovej poistnej udalosti.
8.11. Za splnenia podmienok podľa týchto VOP má Oprávnená osoba nárok na náhradu skutočnej škody v rozsahu stanovenom týmito VOP. Skutočnou škodou sa rozumie to, o čo sa zmenšil majetok Oprávnenej osoby z titulu škodovej udalosti. Zasielateľ nezodpovedá za ušlý zisk, alebo akékoľvek iné majetkové alebo nemajetkové nároky (vrátane následných škôd, zmluvných pokút, sankcií a nárokov tretích osôb), ktoré vznikli v súvislosti so škodou na Zásielke.
8.12. Zodpovednosť Zasielateľa za vzniknutú škodu na Zásielke je na základe dohody Zasielateľa a Príkazcu obmedzená sumou 2.000,- EUR za 1 Zásielku.
8.13. V prípade, ak nejde o Doručovanie na Slovensku, a ak medzinárodné zmluvy (najmä Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave a Protokol k Dohovoru) obsahujú kogentné ustanovenia týkajúce sa rozsahu náhrady škody, náhrada škody Oprávnenej osoby je obmedzená sumou vo výške 2.000,- EUR, najviac však vo výške prípustnej podľa kogentných ustanovení príslušnej medzinárodnej zmluvy týkajúcej sa zodpovednosti dopravcu (najmä Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave a Protokol k Dohovoru).

9. Poštové podmienky

9.1. V prípade, ak Skutočná hmotnosť Zásielky nepresahuje 50 kg, a súčasne ak Zásielka presahuje minimálne rozmery a súčasne nepresahuje maximálne rozmery stanovené pre jednotlivé Zásielky pravidlami pre medzinárodný poštový styk (Akty Svetovej poštovej únie – oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 50/2010 Z.z. – najmä Svetový poštový dohovor, vykonávací poriadok o listovej pošte a vykonávací poriadok o poštových balíkoch), ide o poštovú zásielku (ďalej aj „Poštová zásielka“) v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách (ďalej aj „Poštový zákon“).
9.2. V prípade Poštovej zásielky:
– sa práva a povinnosti zmluvných strán spravujú týmito VOP a Poštovým zákonom. Kogentné ustanovenia Poštového zákona majú prednosť pred ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP;
– Zasielateľ poskytuje expresné poštové služby v zmysle Poštového zákona, a to vybratie Poštovej zásielky v mieste jej pôvodu, osobné doručenie adresátovi, možnosť zmeny miesta adresy a doručenia počas prepravy a sledovanie pohybu Poštovej zásielky s monitorovaním. Spôsob vybrania a dodania jednotlivej Poštovej zásielky je uvedený v bode 4 a 5 týchto VOP, a platí pre každú poskytovanú poštovú službu;
– sa poštovou zmluvou v zmysle Poštového zákona rozumie Zmluva;
– sú z prepravy vylúčené okrem vecí podľa bodu 3.5 týchto VOP aj veci definované v ust. § 32 ods. 3 Poštového zákona;
– sa tarifou rozumie Štandardný cenník alebo Individuálny cenník;
– rozsah zodpovednosti Zasielateľa pri nedodržaní podmienok podľa Poštového zákona a Zmluvy a spôsoby uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za škodu sa spravujú ust. § 38 a 39 Poštového zákona a podporne aj bodom 8 týchto VOP;
– sa takáto zásielka označuje logom Zasielateľa „SDS“ spolu so slovným uvedením „Slovenský Doručovací Systém“;
– reklamačný poriadok je uvedený v bode 8 týchto VOP. Lehota na vybavenie reklamácie týkajúca sa Poštovej zásielky je stanovená Poštovým zákonom.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Za účelom riadneho plnenia záväzkov Zasielateľa, vyplývajúcich zo Zasielateľskej zmluvy, týmto Príkazca udeľuje Zasielateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré Príkazca poskytol alebo poskytne Zasielateľovi na základe alebo v súvislosti so Zasielateľskou zmluvou, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne plnenie práv a povinností zo Zasielateľskej zmluvy, a to najmä súhlas s ich zhromažďovaním, spracovávaním, používaním, vyhľadávaním a uchovávaním tak, aby bol naplnený účel Zasielateľskej zmluvy.
10.2. Príkazca sa zaväzuje, že zabezpečí súhlas dotknutých osôb (Odosielateľa a Príjemcu) so spracovávaním ich osobných údajov tak, aby si mohol Zasielateľ riadne a včas plniť svoje povinnosti zo Zasielateľskej zmluvy.
10.3. Predmetom spracúvania budú osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, podpis, adresa, telefonický kontakt, číslo občianskeho preukazu, alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť príjemcu.
10.4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 10 VOP trvá počas trvania záväzkového vzťahu založeného Zasielateľskou zmluvou, a 5 rokov odo dňa ukončenia tohto zmluvného vzťahu.
10.5. Tieto VOP sú prístupné na webovom sídle Zasielateľa na www.sds.sk.
10.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2022 a v celom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky Zasielateľa a reklamačný poriadok Zasielateľa.
10.7. V prípade Zasielateľskej zmluvy, ktorá nemala písomnú formu, a ktorá bola uzatvorená pred dňom nadobudnutia platnosti týchto VOP, má Príkazca právo písomne bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto Zasielateľskej zmluvy v lehote do nadobudnutia účinnosti týchto VOP. V prípade, ak Príkazca neodstúpi od Zasielateľskej zmluvy uvedenej v predchádzajúcej vete v lehote do nadobudnutia účinnosti týchto VOP, platí, že Príkazca v celom rozsahu vyslovuje súhlas s týmito VOP, ktoré sa stávajú súčasťou zmluvného vzťahu založeného Zasielateľskou zmluvou podľa predchádzajúcej vety – a tieto sa Príkazca zaväzuje v celom rozsahu dodržiavať.
10.8. Zasielateľ a Príkazca sa dohodli, že Zasielateľ je oprávnený jednostranne zmeniť VOP ako aj Štandardný cenník, a to tak, že nové znenie VOP alebo Štandardného cenníka najneskôr 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti zverejní na webovom sídle Zasielateľa na www.sds.sk. Príkazca je povinný, priebežne sledovať znenie VOP a Štandardného cenníka zverejneného na webovom sídle Zasielateľa. V prípade, ak Príkazca nebude súhlasiť s novým znením VOP alebo so Štandardným cenníkom, je oprávnený v lehote do nadobudnutia účinnosti nových VOP písomne oznámiť Zasielateľovi svoj nesúhlas s novým znením VOP. V prípade doručenia písomného nesúhlasu Príkazcu Zasielateľovi podľa predchádzajúcej vety sa Zasielateľská zmluva zrušuje ku dňu uplynutia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie Príkazcu doručené Zasielateľovi. V prípade, ak Príkazca nevysloví nesúhlas podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP sa pôvodné znenie VOP nahrádza novými VOP, ktoré sa stávajú súčasťou Zasielateľskej zmluvy.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2022.